Who is my Advisor?

Heading 1
Samantha Jordan

Samantha Jordan

Administrative Assistant

PH 134 | (615) 904-8567 |

Samantha.Jordan@mtsu.edu

  Karen Austin

  Karen Austin

  Advising Manager

  PH 125 | (615) 494-7648 |

  Karen.Austin@mtsu.edu

  Elizabeth Campbell

  Elizabeth Campbell

  Academic Advisor

  PH 122 | (615) 494-7662 |

  Elizabeth.Campbell@mtsu.edu

  Ja'Net Davis

  Ja'Net Davis

  Academic Advisor

  PH 123 | (615) 494-7651 |

  JaNet.Davis@mtsu.edu

  Amber Hawkins

  Amber Hawkins

  Academic Advisor

  PH 126 | (615) 494-7826 |

  Amber.Hawkins@mtsu.edu

  Travis Hunter

  Travis Hunter

  Academic Advisor

  PH 124 | (615) 904-8180 |

  Travis.Hunter@mtsu.edu

  Shannon O'Malley

  Shannon O'Malley

  Academic Advisor

  PH 127 | (615) 494-7753 |

  Shannon.OMalley@mtsu.edu